Gebruiksvoorwaarden

gebruikersovereenkomst

Algemeen

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en de Uithoorse Roei- en Kano Vereniging Michiel de Ruyter. Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u eraan gebonden bent en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Michiel de Ruyter kan, zonder bericht aan u, deze gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen door deze kennisgeving aan te passen. Michiel de Ruyter kan tevens te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de diensten of afspraken die op deze website worden beschreven.

Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Noch deze website, noch enig deel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Michiel de Ruyter worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst ("gepost"), overgebracht of gedistribueerd, of worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, behoudens dat Michiel de Ruyter u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor het benaderen en afbeelden van de webpagina's binnen deze site, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik van deze website.

Deze toestemming wordt u verleend op voorwaarde dat u de op deze website afgebeelde inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan die inhoud vergezeld gaat of die anderszins op deze site staan vermeld. Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op deze site leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend, en u dient alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in uw bezit of onder uw gezag hebt, onverwijld te vernietigen.

Disclaimer

Er wordt geen toezegging gedaan of garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. Michiel de Ruyter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst of afspraak die op deze website wordt beschreven.

Relaties

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen. Michiel de Ruyter doet geen uitspraak of toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden. De aanwezigheid van een link naar een andere website of tonen van informatie uit andere websites betekent niet dat Michiel de Ruyter de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of de eigenaar ervan aanbeveelt. Bovendien is Michiel de Ruter geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op de Michiel de Ruyter website. Bijgevolg erkent en aanvaardt u dat Michiel de Ruyter niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijk externe sites of informatiebronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, diensten, producten of andere materialen die aanwezig zijn op of beschikbaar zijn via die sites of informatiebronnen.

Indien u een andere website bezoekt, zelfs een website die referenties naar Michiel de Ruyter voert, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van Michiel de Ruyter en dat Michiel de Ruyter geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma's, en om uw informatie te beschermen zoals u dat nodig acht.

Links

Michiel de Ruyter heeft geen bezwaar tegen gebruik van links naar deze site. Voor alle links naar deze website dient door Michiel de Ruyter schriftelijk toestemming te worden verleend, met dien verstande dat Michiel de Ruyter toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Mihiel de Ruyter; (c) niet de indruk wekken dat Michiel de Ruyter u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over Michiel de Ruyter wekken en geen schade berokkenen aan de goede naam van Michiel de Ruyter.

Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient u ermee akkoord te gaan dat Michiel de Ruyter deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. U stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen en het gebruik van de naam Uithoornse Roei- en Kano Vereniging Michiel de Ruyter.

Auteursrechten

Bij het geven van informatie aan gebruikers mogen auteursrechten niet geschonden worden. Er mag bijvoorbeeld wel worden verwezen naar een artikel, maar deze mag niet rechtstreeks worden overgenomen zonder toestemming van de auteur. Dit is ook van toepassing voor beeldmateriaal.

Op alle teksten, iconen, illustraties en beelden op de website van Michiel de Ruyter is het copyright van toepassing. Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden. De auteursrechten van de gepubliceerde informatie op deze website berusten bij Michiel de Ruyter.

Klachten

U kunt contact opnemen met ons, wanneer u van mening ben dat auteursrechten geschonden worden op de website van Michiel de Ruyter. Wij zullen de informatie zo spoedig mogelijk bekijken. Indien van toepassing zullen wij de informatie of afbeeldingen verwijderen.

Foto's Amstel Drecht Regatta 2019

16 november Jubileumfeest

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019