Algemene ledenvergadering

 

Tekst: Adri Tijdeman

Dit jaar zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden op donderdag 6 maart aanstaande om 20.00 uur in de Campagne. Noteer deze datum in uw agenda en komt allen!

De (concept) agenda is als volgt:

1             Opening

2             Mededelingen en ingekomen stukken

3             Notulen ledenvergadering van 7 maart 2013

4             Verslag secretaris 2013

5             Verslagen commissies

6             Verslag penningmeester en cijfers van 2013

7             Verslag van de kascommissie

8             Benoeming nieuwe kascommissie

9             Bestuursverkiezing

                pauze

10           Begroting 2014

11           Vaststelling contributie 2014

12           Vaststelling begroting 2014

13           MdR kleding

14           Rondvraag

15           Sluiting

 

Toelichting bij agendapunt 9:

Onderstaand een overzicht van het aftreedschema van het bestuur.

Maart 2014: Jan Paul Bebelman, Tim Schrama, Jacco Tolenaars, Harrie Wessels

Februari 2015: Robert Mozes

Maart 2016: Jeroen Berends, Piotr de Haan, Wouter van den Helder, Adri Tijdeman

 

Jacco stelt zich herkiesbaar als roeicommissaris. Jan Paul, Tim en Harrie stellen zich niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de volgende leden te benoemen:

Jeugdcommissaris: Thies Blonck

Kanocommissaris: Alet Folkerts

Voorzitter: Piotr de Haan.

Omdat Piotr het voorzitterschap op zich wil nemen ontstaat er een vacature voor een roeicommissaris. Het bestuur draagt Ineke van Bemmelen voor.

KiKaRoW is rond!

Gratis proeflessen BRC

Als vervolg op de ledenwerfactie voor het roeien afgelopen zaterdag in het standshart van Amstelveen is een aantal proeflessen gepland.
Deze zijn op dinsdag 29 augustus en dinsdag 3 september om 19:30 uur en op zaterdag 7 september 11:00 uur.

Website

AmstelDrechtRegatta 2019

Link naar printbare poster ADRegatta 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Vooruit kijken

Zet alvast in je agenda! Jubileumfeest 16 november 2019 MdR bestaat 55 jaar!
En voor 2020 staat nu al in de planning: 29 februari 2020 Amsterdamse avond 16 mei 2020 Paddle, Row & Bite 27 juni 2020 Midzomerfeest

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019