Watersportverbond Jaaroverzicht 2012

 

De leden van het regioteam West-Holland hebben er ook in 2012 weer veel aan gedaan om het vaarwater in de regio bevaarbaar en aantrekkelijk te houden en maken. Er is veel overlegd met onder andere gemeenten, de provincie en het waterschap.

Provincie

Met de provincie Zuid-Holland is overleg geweest over de veiligheid op de Gouwe. Er is een aantal maatregelen getroffen en de provincie heeft hier een nieuwe brochure over uitgebracht. Zo heeft de brug in Waddinxveen vaste doorvaarthoogtes gekregen en hebben we de provincie geadviseerd over de meest geschikte hoogtes. De brochure over de genomen maatregelen op de Gouwe is naar de verengingen in de omgeving verstuurd en op onze website geplaatst.

Met de provincie is er daarnaast onder andere overleg is geweest over betere remmingswerken vóór en na de Kanaalbrug (Spoorbrug) in Leiden. Inmiddels is de provincie gestart met een bodemonderzoek, voorafgaande aan de bouw van de remming.

Gemeentes

In Haarlem is de Prinsenbrug in het najaar lange tijd gestremd geweest. Gelukkig was doorvaart tot 4 meter hoog wel mogelijk. De gemeente heeft steeds goed gecommuniceerd over de stemming en was op tijd klaar met de werkzaamheden. Ook hier hebben we de verenigingen in de buurt over geïnformeerd en is de stremming via onze website gecommuniceerd.

Helaas is in Haarlem het plan "Toekomst visie Waterrecreatie tot 2020" op een laag pitje gezet wegens het gebrek aan financiële middelen. Op de vraag van de gemeente aan ondernemers die direct voordeel hebben bij realisatie van deze toekomstvisie om in dit plan te participeren kwam nauwelijks support. Besloten is dat alleen de projecten die nu nog in aanbouw zijn, zoals passanten- steigers en wat sanitaire voorzieningen voor de recreatievaart, zullen worden afgemaakt.

De gemeente Kaag en Braassem liet in de begroting 2013 een bedrag voor toeristenbelasting zien. Regiovertegenwoordiger Herman van der Steen is naar de raadsvergadering geweest om zich hierover te informeren en protest aan te tekenen. De gemeente heeft intussen besloten de inning van toeristenbelasting een jaar uit te stellen.

Daarnaast houden we de ontwikkelingen van de vaarwegen in en rond Alphen aan den Rijn nauwlettend in de gaten. Dit zijn bijvoorbeeld de nieuwe Maximabrug over de Oude Rijn en de gevolgen van de plannen met de N207 en de renovatie van de Tolhuissluis.

In Amsterdam werken de regio’s Noord- en West-Holland samen. Hier zijn we bijvoorbeeld betrokken bij het overleg met Waternet over doorvaart en ligplaatsen. Ook de Waternota 2040 wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Staande Mastroute

Met Rijkswaterstaat en andere vaarwegbeheerders zitten we twee maal per jaar om de tafel om over de Staande Mastroute te praten. Zo proberen we werkzaamheden zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen te laten plaatsvinden en de bedieningstijden van de bruggen en sluizen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In de westelijke route bleken de bruggen over Zijkaal C in Rijksweg 9 de brug bij Buitenhuizen een groot probleem. We hebben met Rijkswaterstaat goede afspraken gemaakt over de bedieningstijden, maar in de praktijk houden de brugwachters zich hier niet aan. Daarnaast zijn er regelmatig storingen in het technische gedeelte van de brug geweest. Natuurlijk hebben we ons ongenoegen hierover kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat, maar ook bij anderen. Zo maakt ook de provincie Noord-Holland zich sterk om dit probleem op te lossen.

Feestje

Diverse verenigingen in de regio hadden in 2012 iets te vieren. Zo bestond de WV Nieuwe Meer 100 jaar en WWSV de IJssloot 75 jaar, evenals Jachtvereniging Watervrienden. WV Ouderkerkerplas opende in september bovendien hun nieuwe clubhuis.

Kanoperikelen

Aan het einde van het jaar is er nog een bezwaar ingediend tegen de afsluiting van de Sloot van de Graaf. Dit is een mooie en veilige kanoroute tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Meije. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil hier, om de waterkwaliteit te verbeteren, een overvaarbare flappenstuw in maken. Grotere motorboten kunnen daar overheen varen, maar voor kano’s is dat praktisch onmogelijk.

Aquaduct

De bouw van het aquaduct in de A4 vordert gestaag. Bij deze grote projecten hebben we weinig inbreng, maar we proberen onze leden zo goed mogelijk te informeren over de stremmingen.

Rond de Rijnlandroute (nieuwe weg door de polder achter Leiden) zijn informatieavonden van de provincie, maar ook van wijk- en buurtverenigingen bezocht. Naast enkele kanoroutes is ook de kleine waterrecreatie, met sloepen etc., hier in het geding. Ook zijn de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leiden benaderd en zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Recent is gebleken dat er een geheel of gedeeltelijk geboorde route zal gaan komen waardoor veel bezwaren lijken te zijn achterhaald. Het project wordt echter nog wel nauwlettend gevolgd.

Masterplan Valkenburg

Tevens wordt het masterplan Valkenburg ingevuld. Hier liggen zowel kansen als bedreigingen voor de watersport. Er is contact opgenomen met WSV Wassenaar. Zo moet de doorvaarthoogte van nieuw aan te leggen bruggen voor ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen woonwijk minimaal gelijk zijn aan die van omliggende bruggen. Door het aanleggen van een nieuwe haven, zal het vaarverkeer op de Wassenaarse Wetering toenemen. Het is de vraag of de huidige breedte en diepte van dit vaarwater dan voldoende is. Een nieuwe haven zou concurreren met de verenigingshaven van WV Wassenaar, maar aan de andere kant liggen er kansen met betrekking op betere faciliteiten. WV Wassenaar heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente Wassenaar en de projectorganisatie om hierover te overleggen.

Wilt u weten waar het regioteam zich mee bezig houdt? Kijk dan op www.watersportverbond.nl/west- holland. Hier vindt u de projecten waar we aan werken en nieuwsberichten over de regio.

Hedwich Kuipers Districtsconsulent

KiKaRoW is rond!

Michiel de Ruyter goed vertegenwoordigd bij slotetappe KiKaRoW

Klik op de foto voor meer beelden van deze unieke dag.

Website

Amstel Drecht Regatta 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019